Ik, Kitty van Pel handelend onder de naam De Tekenpraktijk respecteer de privacy van al mijn cliënten, de gebruikers van mijn site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. 

In deze privacy verklaring geef ik u heldere en transparante informatie over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • ik uw persoonsgegevens verwerk overeenkomstig het doel waarvoor deze aan mij zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • u om uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Tekenpraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de cursussen en workshops

 • om (met uw toestemming) u per mail te informeren over lessen van de Tekenpraktijk.

Uw persoonlijke gegevens:

De persoonlijke gegevens die de Tekenpraktijk verwerkt zijn:

-Voor de  cursussen en workshops:

 • naam

 • adres

 • woonplaats

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • tekeningen voor website of nieuwsbrief.

Deze gegevens worden gebruikt om u een informatie te kunnen sturen, u te kunnen bellen als contact wenselijk is (denk aan het niet doorgaan van een cursus), om u een gericht cursusinformatie toe te kunnen sturen.

Deze gegevens worden opgenomen in de cliëntenlijst zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen informatie. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.
De tekeningen worden gepubliceerd ter inspiratie van medecursisten. Indien u geen publicatie wenst kunt u dit ten alle tijden laten weten en wordt de tekening verwijderd.
-Voor het ontvangen van de nieuwsbrieven en mails over activiteiten van de Tekenpraktijk:

 • naam

 • e-mailadres.

Deze gegevens worden opgenomen in de lijst adressen voor de nieuwsbrieven van De Tekenpraktijk.  U kunt zich op ieder moment uitschrijven door in de mail op de link Unsubscribe te drukken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk bv. bij ziekte aan een invaldocent of een gastdocent bij grote workshops.

Zo maakt De Tekenpraktijk gebruik van een derde partij voor:

 • de internet omgeving (webhosting en webmaster).

 • het verspreiden van  nieuwsbrieven

 • Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

In deze verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

De Tekenpraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens

Het De Tekenpraktijk heeft passende technieken en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
   

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Onderaan dit document staan mijn contactgegevens. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij.

Suggesties, klachten of vragen?

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over deze Privay Policy?

Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn:

De Tekenpraktijk
Kitty van Pel
Deken Zondaglaan 90
2114EE Vogelenzang
kitty.van.pel@online.nl
0650534225

 

 

 

© 2021 De Tekenpraktijk |